SÚDNA RADA

§ 3 Zloženie súdnej rady

(1) Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia.

(2) Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena súdnej rady spravidla osobu, ktorá nie je sudcom.

(3) Vysokoškolské právnické vzdelanie člena súdnej rady sa na účely tohto zákona preukazuje

a) diplomom vydaným vysokou školou podľa osobitného zákona1) po skončení magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike,

b) dokladom o vysokoškolskom štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou, nostrifikovaný právnickou fakultou vysokej školy v Slovenskej republike, alebo

ktorý je

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 185/2002 Z. z. c) dokladom o štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou štátu, s ktorým Slovenská republika

uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.

(4) Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola za takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.1a) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.1b) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.1c) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.

(5) Funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, prokurátora, príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby.

§ 3a
Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada

 1. a)  sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky,

 2. b)  vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

 3. c)  prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo,

 4. d)  zabezpečuje aktívnu účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu,

 5. e)  plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

  § 3b
  Dohľad súdnej rady

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada

 1. a)  presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude svoju funkciu vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),

 2. b)  schvaľuje harmonogram overovania spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti,

 3. c)  vyhodnocuje informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti získané od súdov, iných orgánov verejnej moci alebo zistené z vlastnej činnosti.

  § 3c

  Súdna rada vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje každoročne k 30. marcu správu

o výkone pôsobnosti podľa § 3a a 3b za prechádzajúci kalendárny rok a ďalšími vhodnými formami informuje verejnosť.

§4
Ďalšia pôsobnosť súdnej rady

(1) Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady2) podľa tohto zákona patrí a) prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,

page2image138748032

185/2002 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

 1. b)  schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,

 2. c)  predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,

 3. d)  voliť podpredsedu súdnej rady,

 4. e)  koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených podľa osobitného predpisu,3)

 5. f)  zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,

 6. g)  zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie národnej rady a vlády,

 7. h)  volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu,2a)

 8. i)  podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve,

 9. j)  rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)

  (2) Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti ďalej

 1. a)  schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,

 2. b)  schvaľuje zásady povoľovania práce v domácom prostredí,

 3. c)  určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu.

  (3) Ďalšiu pôsobnosť súdnej rady ustanovuje osobitný zákon.4)

  (4) Sudcovské rady3) poskytujú súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti. Sudcovské rady

poskytnú na požiadanie súdnej rade dokumenty a informácie, ktoré súdna rada potrebuje na rozhodovanie. Ak člen súdnej rady požiada sudcovskú radu o účasť na jej zasadnutí, sudcovská rada je povinná žiadosti vyhovieť.

 

Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky

PREDSEDA SÚDNEJ RADY

nazov

JUDr. Lenka Praženková

od 11.07.2017

PODPREDSEDA SÚDNEJ RADY

nazov

JUDr. Pavol PILEK

od 30.10.2017

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI

nazov

JUDr. Petra PRÍBELSKÁ, PhD.

od 26.11.2019

nazov

Mgr. Miloš KOLEK

od 30.06.2017

nazov

JUDr. Lenka PRAŽENKOVÁ

od 30.06.2017

nazov

JUDr. Erika ZAJACOVÁ

od 30.06.2017

nazov

JUDr. Martin MICHALANSKÝ

od 30.06.2017

nazov

Mgr. Marcela KOSOVÁ

od 30.06.2017

nazov

JUDr. Ján BURIK

od 30.06.2017

nazov

JUDr. Pavol PILEK

od 30.06.2017

nazov

JUDr. Katarína PRAMUKOVÁ

od 27.06.2018

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

nazov

JUDr. Andrej MAJERNÍK

od 23.04.2020

nazov

prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD.

od 23.04.2020

nazov

JUDr. Alena SVETLOVSKÁ

od 23.04.2020

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

nazov

JUDr. Eva MIŠÍKOVÁ

od 26.04.2020

nazov

JUDr. Juraj KLIMENT

od 26.04.2020

nazov

neobsadené

od 

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

nazov

JUDr. Lajos MÉSZÁROS

od 18.06.2019

nazov

JUDr. Elena BERTHOTYOVÁ, PhD.

od 18.06.2019

nazov

Mgr. Pavol ŽILINČÍK

od 28.11.2016